Soma Belediyesi

K)Muhafaza işlerini müdürlüğün öngördüğü şekilde yürütmekle yükümlüdür. Belediye sorumluluğunda bulunan ve uygun görülen resmi kurumların ağaç kesimi ve periyodik budama programını yapar/yaptırır. C)Birimdeki teknik ve idari işleri mevzuat dâhilinde ve müdürlükten aldığı emirler çerçevesinde yerine getirir.Görev tanımıyla ilgili ihale teknik şartnamelerini hazırlamak. Ç)Birimdeki teknik ve idari işleri mevzuat dâhilinde ve müdürlükten aldığı emirler çerçevesinde yerine getirir. Görev alanındaki yeşil alanlar, parklar, çocuk bahçeleri, sportif alanlar, piknik alanları, refüjler ile bunların yapımı, bakımı, dikimi, kontrol ve muhafaza işlerini yürütür. H)Muhafaza işlerini müdürlüğün öngördüğü şekilde yürütmekle yükümlüdür.

  • O)Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek.
  • Kira artışları, kira kontratına göre kiralama süresi biten kiracılara sözleşmedeki kira artış oranlarına göre yapılarak tebliğ edilir ve mukavele yenilenir.
  • K)Muhafaza işlerini müdürlüğün öngördüğü şekilde yürütmekle yükümlüdür.

(3) Tüm görevlilerin, her hangi bir şekilde görevden ayrılabilmeleri için sorumluluğunda bulunan dosya, belge ve her türlü yazıları son durumunu belirten çizelge halinde Müdür’ün görevlendireceği kişiye devir ederler. Ölüm halinde çizelge ve devir Müdür tarafından yapılır veya yaptırılır. (2) Alacakları sözlü veya yazılı iş emirlerini gün geçmeksizin yerine getirir. Takip fişinde belirtilen sürenin geçirilmesinden doğacak her türlü sorumluluk kendisine aittir. Hukuksal işlemlerin takibinde avukatlara bağlıdırlar ve iş talimatlarını avukatlardan alır. MADDE 8 -(1) Hukuk İşleri Müdürlüğü, Soma Belediye Başkanı’nca verilen genel veya özel vekâletname uyarınca ve yasa, tüzük ve yönetmelikler ile bu yönetmelikte yer alan yetkileri kullanarak görev yapar. Madde 12- Müracaat; Ruhsat müracaatında bulunmak isteyen işyeri sahibi, gerekli evrakları hazırlayarak birim personeline teslim eder. Maddesinde belirtilen fiiller sebebi ile 3 defa faaliyetten men edilen iş yerlerinde bu fiillerin tekrarı halinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının iptal edilmesi ile ilgili yazışmaları yapmak. N) Müdürlüğün yıllık bütçesini yapmak, iş yeri açma ve çalışma ruhsat tescillerini ve yenileme, hafta sonu tatillerinin ücret tarifelerini belediye meclisine sunmak ve uygulamak, belirlenen hedefler doğrultusunda uygulanmasını takip etmek. Madde 6- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü belediye başkanına veya görevlendireceği başkan yardımcısına bağlıdır. MADDE-13-Müdürlük amaçlarının gerçekleştirilmesinde başarıyı arttırmak için çalışmalarını haftalık, aylık, yıllık, olarak planlar ve görevlendirme yaparak çalışma programını görevlendirme çerçevesinde yürüyüp yürümediğini takip eder. Planların gerçekçi ve uygulanabilir planlar olmasına özen gösterilmelidir.

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin Onayından itibaren yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 14 – (1) Belediye gelirlerinin tahsilatını mer’i mevzuat çerçevesinde yapmak. MADDE 6- Gelirler Müdürlüğü Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Acele ve gizli olmayan haberleşmelerde, duruma göre faks, telefon veya elektronik posta kullanılabilir. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturulamayan eylemler ile 3628 sayılı kanun kapsamında işlem gerektiren eylemlerle ilgili olarak rapor, dört adet olarak düzenlenir. Ilişkin usul ve esaslar ile sayı ve format şartları müfettişlere ayrıca bildirilir.

Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; müfettiş yardımcıları açısından giriş sınavındaki, müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir. (4)Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren yedi iş günü içinde bir dilekçe ile kurul başkanlığına yapılır. Bu itirazlar, yeterlik sınavı değerlendirme komisyonu  tarafından en geç on iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 3)Yeterlik sınavına girmeye hak kazanan müfettiş yardımcılarına, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde tabi tutulacakları yeterlik sınavının tarihi, saati ve yeri sınav tarihinden en az on beş gün önce yazı ile bildirilir. (7) Sözlü sınav sonuçları sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir ve sonuçlar Başkanlığın uygun gördüğü şekilde ilan edilir. MADDE 27- (1) Yazılı sınav soruları ve her soruya verilecek puanlar ile cevapları veya cevap anahtarları ve sınav süreleri sınav kurulunca tespit edilir. Hazırlanan sınav soruları ve cevapları veya cevap anahtarları sınav kurulu üyeleri tarafından imzalanarak mühürlü bir zarf içerisinde sınav kurulu başkanına teslim edilir. Kayıt süresi, yazılı sınav tarihinden en çok 15 iş günü öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur. (2)Giriş sınavı değerlendirme komisyonu, sınavların sağlıklı şekilde yapılmasını sağlamak ve bu konuda gerekli bütün önlemleri almakla yükümlüdür.

(1)Mer’i mevzuatla görev alanına giren mükelleflerin bütün kayıt kontrollerinin yapılması. MADDE 12 (1) İlgili mevzuat çerçevesinde Belediyenin gelirlerini tahakkuk ettirmek, Eğlence Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi, Haberleşme Vergisi, Elektrik tüketim vergisi, İşgal harcı, Tatil günleri çalışma ruhsat harcının tüm tarh ve tahakkuk işlemlerini yapmak. Görevlerinde izin vermeye yetkili merci adına doğrudan yazışma yapabilirler. Ulusal ve uluslararası mevzuat, gelişen teknoloji ve tecrübelerin bütün yönleriyle ele alınacağı bu raporlar üzerinde Kurul Müdürlüğü tarafından değerlendirme yapılır. Bu değerlendirme neticesinde seçilen raporlar Başkana ve ilgili birimlere yararlanılması amacıyla gönderilir.

B)Çalışmaların verimli şekilde yürütülmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almakta müdürü ile birlikte hukuki sorumludur. K)Bütün personelin bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini verimli, uyumlu ve en iyi şekilde yapmasını sağlamak. A)Büro Amirliği; Dış Kurumlardan gelen evrak, birim müdürlüklerden gelen evrak, beyaz masa ve ilan/çağrı merkezinden gelen evrak ile vatandaşların şikayet dilekçelerini almak, yazışmaları yapmak. 13)Bilgi edinme yasası çerçevesinde müdürlükten istenen bilgiyi yasanın belirlediği sürede hazırlatarak gerekli yerlere iletmek konularında Zabıta Müdürü ile koordineli çalışır, Amirlerinden aldığı iş ve işlemleri yerine getirir. (2)Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar. 1)Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik, Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar. (4)  Arşivdeki evrakların saklama süreleri ve imha temrinleri için planlama yapılarak süresi gelen evraklar mevzuata uygun olarak imha edilir. (5)  Çalışanın ölümü halinde,  kendisine verilen yazı,  belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir. A) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu ve ilgili   diğer  mevzuata uygun görevleri yerine getirmek. C)Müdürün verdiği mevzuata uygun diğer görevleri yerine getirmektir.

Sadeleştirilmesi ve hizmet gereklerine uygun yenilerinin yürürlüğe konulması amacıyla önerilerde bulunmak. 2-Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra Müdüre iletilir. Ailenin ve aile birliğinin korunmasına ve devamına ilişkin çalışmalar yapmak. STK, Üniversiteler ve İlçe Kaymakamlığı ile işbirliği halinde toplumsal dayanışma ve yardım projeleri üretmek. Kurumsal SOME olay müdahale esnasında bilişim sistemlerine yetkisiz erişim yapılmaması için gerekli tedbirleri alır, aldırır. Ğ) Mesajlaşma yazılımlarından MSN Live Messenger, ICQ, GTALK, SKYPE vb. Sohbet (chat) programları kullanılamaz, internet üzerinden sohbet yapılamaz. Ğ)Faaliyeti  için  amirince  talep  edilen  veya  faydalı  gördüğü  bütün  raporları  eksiksiz hazırlamak. G)Kendisinin  verimli  ve  etkin  çalışmasına  yardım  edecek  bütün  konularda  bilgisini devamlı artırmak. C)Müdürlüğün  faaliyet  alanına  giren  görevleri  en  kısa  zamanda  ve  tam  olarak  yerine getirmek. B)Personel,  görev tanımında  yer almayan, ancak amirleri tarafından göreviyle alakalı verilecek diğer görevleri de yerine getirmek. B)Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisine sahiptir.

(f)-Soma İlçe Belediye sınırları içindeki tüm Mahallelere ait yeni açılacak yolların belirlenmesini ve yapılmasını sağlamak. (ç)- İmar planlarında mevcut olan ana arter yolları tespit ederek Büyükşehir Belediyesine bildirmek. (c)-Ana arter yollardaki problemlerini belirleyerek Büyükşehir Belediyesindeki ilgili birimlere iletilmesini sağlamak. MADDE 6 -Fen İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. MADDE 18 -(1) Bir dava veya icra takibine ilişkin olarak kanunlarda öngörülen bütün kanun yollarının tüketilmesi esastır.

(5)  Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur. MADDE 12 – (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ ün imzası ile yürütülür. (2)  Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir. (7)  Performans Hedefleri,  İş kaparoku bet ve Faaliyet alanlarını dikkate alarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma planları hazırlar ve bu planların uygulanmasını sağlar. (4)     MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, şikâyet, öneri ve isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutmak, raporlamak ve başkanlığa sunmak. (2) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirme yetkisine sahiptir. C) Müdürlüğe   gelen  tüm  evraklar,  ilgili personel tarafından işlemi yapıldıktan sonra  konularına  göre  dosyalanır. K)Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. K)Mevzuatın gerektirdiği diğer görevlerin yürütülmesini sağlamaktır. I)Belediye Encümenince verilen yıkım kararlarının uygulanmasına yönelik, yasal sürelerde yasal işlemlerin sonuçlandırılmasını sağlamak. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Belediye Başkanı veya Görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar. (2) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, daha önce çıkarılmış olan Mali Hizmetler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

سوالی دارید؟
میتونید با ما در ارتباط باشید!

اگر قبل از خرید، شک، تردید و یا سوالی دارید میتونید با ما تماس بگیرید، ما جوابگو شما خواهیم بود!

رفتن به نوار ابزار